Chào mừng, Guest

Dự án Solving Captcha (217 Server)

1. Website làm việc (Sử dụng tốt nhất với trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome).

 kolozsvar.opten.hu/ev/captchasolver/solvingcaptcha2.php?action=logout

2. Mức giá: 14.000VNĐ / 1000 hình ảnh đúng cho tài khoản ca ngày và 18.000VNĐ cho tài khoản ca đêm

3. Thời gian thanh toán: Hàng tuần.

Chú ý: 

khi làm việc mọi người nhớ phân biệt chữ hoa và thường nhé