Chào mừng, Guest

Dự án Solving Captcha (217 Server) - Xác minh dữ liệu bằng hình ảnh

1. Website làm việc (Sử dụng tốt nhất với trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome).

 kolozsvar.opten.hu/ev/captchasolver/solvingcaptcha2.php?action=logout

2. Mức giá: 19.000VNĐ / 1000 hình ảnh đúng 

3. Thời gian thanh toán: khi bạn hoàn thành đủ chỉ tiêu làm việc được giao ra