Chào mừng, Guest

Dự án CaptchaBuster

Website: www.captchabuster.com (làm việc tốt nhất trên FireFox hoặc Google Chrome)

Mức lương:

17.000 VNĐ/1000 captcha (<30.000 captcha/tuần)

Thời gian thanh toán: Hàng tuần